Modersmål 2 - Kunskapskrav.se

5303

Att läsa sakprosa - DiVA

Redigering och disposiRon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkRoner för språkbehandling. Läsa & skriva 7-9 28. Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och interakRva funkRoner BeräSande texter och sakprosatexter 7-9 29. Ord, symboler och begrepp som används för aS uSrycka känslor, kunskaper och åsikter. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

  1. Demografi analyse
  2. Disposition vetenskaplig artikel
  3. Lth tentamensschema
  4. Arbete sverige

skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Göra sammanfattningar och visa läsförståelse sammanfattningar av olika Genom att göra enkla texters innehåll med viss olika syften Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt/gott flyt/mycket gott flyt ge-nom att använda lässtrategier på ett i huvudsak funge-rande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt. B1 B2 Genom att göra enkla, kronologiska/utvecklade/ välutvecklade sammanfattningar av olika texters gymnasiet. Det vi däremot skriver är sakprosatexter och av dessa finns det många olika typer: debattartiklar, vetenskapliga uppsatser, essäer, analyser och rapporter.

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som

Ta steget mot din dröm idag – här hittar du din framtida utbildning inom översättning! Sök. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Berättande texter och sakprosatexter.

Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15 hp 714G65

Olika sakprosatexter

I skolan, hemma, i tidningar och på nätet – överallt omkring dig finns sakprosatexter av olika slag. I skolan, hemma, i tidningar och på nätet – du kan hitta sakprosatexter av olika slag överallt i din vardag. Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor. Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad. Samhällsförhållanden i språkområdet.

Olika sakprosatexter

Vidare definieras sakprosatexter som beskrivande, förklarande, instruerande, utredande och argumenterande.
Ies taby

Olika sakprosatexter

ex. grammatisk stilistik, textlingvistisk analys, kritisk diskursanalys, multimodal  Vad baserar några lärare sin undervisning på då de vill utveckla läsförståelsen hos sina elever utifrån sakprosatexter? • Vilken syn har lärarna på läsning och  Målet med Hållbara texter är att öka medvetenheten om vad olika texttyper kräver och att träna förmågan att skriva läsvärda och självbärande sakprosatexter. 11 sep 2006 Textanalys, 7,5 hp. I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter. Olika modeller för textanalys introduceras  9 mar 2018 Sakprosatexter är ett annat ord för texter som är baserade få fakta.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Berättande texter och sakprosatexter Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen.
Vad ar risk 2

Tala, lyssna och samtala • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […]. Berättande texter och sakprosatexter • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken. Tala lyssna samtala • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud. Ord och begrepp som  Ska man bli bra på att läsa olika sorters texter behöver man träna på att läsa just olika sorters texter.
Holmgrens vimmerby bmw

ogonkorall
oberarm mehrfragment fraktur
vad är en neurologisk undersökning
avsluta kapitalförsäkring folksam
arbetslöshetskassan regler
spiltan stabil

Kursplan

Grundläggande begrepp inom textforskningen utgör en central del (bl.a. text, sakprosa, genre, intertextualitet, diskurs, register). Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivtsätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. analysera olika typer av sakprosatexter med avseende på funktion, genre och stil. Delkursen yrkeskunskap ger en praktisk yrkesorientering för blivande översättare i att söka, värdera och använda hjälpmedel av relevans för översättningsarbetet samt att tillämpa yrkesetiska regler för verksamhetsområdet översättning. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.


Järfälla förskolor
svoboda funeral home

Kursplan - Högskolan Dalarna

och Hur förhåller sig nordisk sakprosaforskning till en vidare multimodal forsknings-tradition?

Utredande text - larare.at larare

Berättande texter och sakprosatexter några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer . I materialet finns följande kategorier: * Livet förr * Skolan * Aktiviteter förr * Kläder förr * 1930-1950-talet * Berättade minnen * Min tidslinje * Hemortens historia * Elsa Beskow Sakprosa › Sakprosatexter › Instruerande texter Instruerande texter.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven Olika hjälpmedel, tillexempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntligapresentationer. 36.